HRADY  ,  DREVENÉ KOSTOLY  ,  MÚZEÁ A GALÉRIE


    Organickým doplnkom krás Zemplína sú početné zrúcaniny starodávnych hradov sídiel lúpeživých rytierov a odbojných magnátov.

zrúcaniny hradu Vinné

Hrad Jasenov - zrúcaniny nad obcou Jasenov dnes miestna časť Humenného. Hrad na zalesnenom 392 m vysokom vrchu pravdepodobne postavený v 13. stor. po tatárskom vpáde Pečeňovcami, strážil cestu z juhu na sever V 15. stor. opevnený V 16. stor. tam razili Drugethovci falošné peniaze. Mincmajstra Mikuláša, ktorý viedol falšovateľskú dielňu popravili v Prešove. Za protihabsburských povstaní dal hrad J. Rákoczi zbúrať. Na podnet grófa Andrássyho bola rozpadajúca sa ruina začiatkom nášho storočia konzervovaná, zastrešili sa viaceré objekty a upevnila vstupná časť.

Michalovský hrad - typ vodného hradu na Laborci. Bol založený v 11. stor.(1056) Michalom, synom palatina Rajnolda. Tvorila ho gotická bloková stavba s vežami chrániaca cestu a most cez Laborec. Začiatkom 17. stor. bol prestavaný na kaštieľ ktorý má dnešnú podobu z 19. stor.

Hrad Parič - zrúcanina vodného hradu v Trebišove, v anglickom parku pri kaštieli. Postavený v 13. stor. ako nížinná pevnosť. Miesto zasadnutia uhorského snemu po bitke pri Moháči. Zničený bol Thökölyho vojskom roku 1686 a odvtedy pustol. Roku 1786 gróf Imrich Csáky dal postaviť z materiálu opusteného hradu nový kaštieľ.

Hrad Stropkov - bol postavený v 13. stor. Pôvodne bol drevený a neskoršie bol prebudovaný z kameňa. Bol veľkou vojenskou pevnosťou, najsevernejšou strážnou baštou Zemplína. Pozostával z dvoch časti. Zachovala sa bývalá hradná kaplnka a veža, ktoré dnes tvoria súčasť farského kostola. Východne od neho stojí kaštieľ - pravdepodobne jedna 20 stavieb hradu, resp. postavený z jeho materiálu.

zrúcaniny hradu Veľký kamenec

Hrad Tibava - sa nachádzal na vápencovom brale nad obcou Podhoroď severovýchodne od Sobraniec. Vybudovaný bol v 13. stor a mal strážnu funkciu. V roku 1715 ho zbúrali. Hrad Kamenec - je ruinou a vypína sa nad obcou Veľký Kamenec juhovýchodne od Stredy nad Bodrogom. Postavili ho Bakšovci v 13. stor. V roku 1458 bol svedkom uzavretia mierovej zmluvy.

Hrad Bačkov - (607 m n. m.) jeho ruiny zarastené lesom a krikmi sa čnejú na skalnatom kopci nad krásnym údolím severozápadne od Sečoviec, nad dedinou Bačkov. Nachádzal sa na mieste pôvodného hradu Purustyán, ktorý bol postavený po tatárskom vpáde a zanikol po roku 1355. Bačkov v 17 stor. patril Bocskayovcom a Rákocziovcom, ktorí boli jeho poslednými majiteľmi, pretože cisárske vojská ho zbúrali.

Hrad Brekov - (338 m n. m.) zrúcanina sa vypína na strmšom andezitovom výbežku Klokočín (338 m) nad Laborcom, priamo nad rovnomennou obcou na ceste medzi Strážskym a Humenným. Hrad pochádzal z prelomu 13. a 14. stor n ako pevnosť zanikol koncom 17. stor Roku 1446 došlo pod hradom k bitke medzi uhorským kráľom Matejom Korvínom a poľským kráľom Kazimírom 1V n v ktorej Matej Korvín zvíťazil. Pôvodne patril hrad kráľovi, neskôr boli jeho majiteľmi Petényiovci, Drugethovci a iní. Bol viackrát zničený Chránil obchodnú cestu z Potisia do Haliče. Zachovala sa z neho mohutná vstupná veža, niekoľko miestností a zvyšky múrov.

Hrad Čičva - v katastri obce Sedliská, 8 km severovýchodne od Vranova nad Topľou. Postavený v 13. stor. ako strážny hrad obchodnej cesty prvá písomná zmienka o ňom je z roku 1270. Viackrát prestavaný Za Drugethovcov v 16. stor. sa na hrade konali stoličné zhromaždenia, bol tu umiestnený archív Zemplínskej stolice, ale aj jej väzenie. Imrich Thököly nielenže hrad dobyl roku 1684, ale v Košiciach dal popraviť hradného pána Žigmunda Drugetha - posledného mužského potomka najmocnejšieho feudálneho rodu, ktorý tu v kraji vládol skoro štyri storočia. Po potlačení stavovského povstania bol na cisársky príkaz v roku 1711 zbúraný.


    K veľmi zaujímavým a atraktívnym architektonickým pamiatkam Zemplína patría gréckokatolícke a pravoslávne drevené kostolíky, majstrovské diela prevažne anonymných ľudových tvorcov. Stoja na návršiach alebo pri potokoch a tvoria malebnú dominantu obcí. Vznikli prevažne v 18. storočí a z toho obdobia je aj ich interiér v ktorom sú pozoruhodné dekoratívne nástenné a nástropné maľby oltáre, lavice, obrazy drevené liturgické náčinie a knihy. Sú chránené ako národne kultúrne pamiatky.

Jalová - drevený kostol postavený v roku 1831. Je obhádzaný hlinou a obielený takže pôsobí dojmom murovanej stavby.

oltár v kostole
 sv. Bazila Veľkého

Hrabová Roztoka - pravoslávny kostol sv. Bazila Veľkého. Hlavný oltár a ikonostas sú súčasné so stavbou. Zaujímavý je tepaný strieborný kalich z 18. stor. Obec leží v okrese Snina. Inovce - pravoslávny drevený zrubový kostol sv. Michala archanjela z roku 1836. Interiér je súčasný so stavbou. Pri kostole je drevená zvonica. Nachádza sa v okrese Sobrance pri ukrajinských hraniciach.

Kalná Roztoka - pravoslávny drevený kostol sv. Bazila z konca 18. stor Rekonštruovaný v roku 1839. Vzácne je najmä vnútorné vybavenie kostola, ktoré tvorí s architektúrou stavby jednoliaty celok. Leží 35 km na severovýchod od Sniny.

Krásny Brod - pravoslávny drevený kostolík z konca 19. storočia. Leží 8 km na juh od Medzilaboriec. Ruská Bystrá - pravoslávny drevený barokový kostol sv. Mikuláša z roku 1730. Je vhodne zakomponovaný do prírody s vysokou umeleckou i technickou hodnotou. V kostolíku je ikona Pieta z roku 1700. Leží v severovýchodnej časti okr. Sobrance.

Ruský Potok - drevený pravoslávny barokový kostol z roku 1740, v ňom sú bohoslužobné knihy z rokov 1626 -1654.Rekonštruovaný v roku 1970.Nachádza sa 34 km na severovýchod od Sniny.

Strihovce - drevený barokovo-klasicistický kostol z 18. stor Leží juhovýchodne od Sniny. Východisko do pohoria Vihorlat.

Šmigovec - drevený kostol z 19. stor. Obec v susedstve obce Strihovce.

Topoľa - drevený zrubový barokový gréckokatolícky kostol sv. Michala archanjela z roku 1780. Rekonštruovaný bol v rokoch 1928 - 29a v roku 1970.Je postavený na návrší nad obcou. Tiež je tu pravoslávny drevený kostolík z druhej pol. 17. stor. ikonograficky zaujímavý obraz Snímanie z kríža, pochádzajúci z čias okolo roku 1700. Leží 29 km na severovýchod od Sniny.

Uličské Krivé - drevený barokový gréckokatolícky kostol sv. Michala archanjela z roku 1718. Začiatkom 20 stor bol zrenovovaný. Ikonostasy a obrazy od ľudových umelcov Leží 34 km na severovýchod od Sniny.

Nová Sedlica - v roku 1970 bol prenesený gréckokatolícky kostol sv. Michala archanjela z roku 1754 s barokovým interiérom a ikonostasom z polovice 18. storočia do parku pri kaštieli v Humennom. Je tu súčasťou skanzenu ľudovej architektúry a bývania. V Humennom bol rekonštruovaný po častiach v rokoch 1928 - 29.

Vyšný Hrabovec - drevený kostol, ktorý je zaujímavý tým, že má samostatnú zvonicu - vežu, otvorenú v prízemí a so šindľovou strechou. V architektúre stavby i vo výzdobe interiéru možno rozoznať renesančné prvky.


   Okrem viacerých vlastivedných múzeí sa v regióne nachádzajú aj múzeá so špecifickým zameraním.

budova Zemplínskeho múzea

K nim patrí gitarové múzeum v Sobranciach, literárne múzeum Pavla Horova v Bánovciach nad Ondavou, pamätná izba buditeľa ukrajinského ľudu Alexandra V Duchnoviča v Topoli a múzeum moderného umenia Andyho Warhola

Andy Warhol

 (zakladateľ pop-artu) v Medzilaborciach. V neďalekej Mikovej sa narodili rodičia umelca. Galéria MIRO v Snine je jedna z pobočiek svetoznámej súkromnej galérie bratov Smolákovcov, ďalšie pôsobia v Berlíne a Prahe. V zbierkovom fonde má vyše tisíc diel umelcov z mnohých krajín. V úsilí sprístupniť ich verejnosti, vydáva kvalitné obrazové reprodukcie. V Dargove možno navštíviť expozíciu bojovej techniky z druhej svetovej vojny.

 

 

Späť na hlavnú stránku
 Vaše návrhy a pripomienky posielajte na adresu:   krajzemplin@szm.sk
 
english version I história I pamiatky I príroda