Vodstvo :

Vodstvo :
Potok Okna nad Remetskými Hámrami
   Riečna sieť CHKO Vihorlat svojou zložitosťou plne zodpovedá konfigurácii terénu. Celé územie patrí do úmoria Čierneho mora a je odvodňované povodím Tisy, do ktorého patrí i sústava Bodrogu. Bodrog vzniká sútokom riek Ondava a Latorica. Severovýchodnú časť CHKO Vihorlat odvodňuje rieka Cirocha, ktorá vytvára povodie s plochou 500 km2 a po 50,6 km sa pri Humennom vlieva do Laborca. Z východne exponovaných svahov Vihorlatu stekajú významnejšie toky ako Luh, Savkov potok, Strihovský potok a ďalšie. Riečnu sieť centrálnej časti tvorí Okna s prítokmi Skalný potok, Čeremošňa, Barlahov potok, Lysaka a Rybnička. Najväčšie prietoky sa zaznamenali v jarných mesiacoch, nižšie v letnom a zimnom období s miernym zvýšením na jeseň. V komplexe vulkanického pohoria Vihorlat významné postavenie majú jazerá. Tvoria jedinečnú ukážku vzniku a postupného zániku jazier. Najväčšie je Veľké Vihorlatské jazero, nazývané Morské oko. Výstavba lesných ciest, ako i ťažba prestarlých porastov holorubným spôsobom znamená pre jazero veľké nebezpečenstvo. Následkom zvýšenej erózie svah ov a zárezov ciest, ako aj sústreďovaním odtoku vody z cestného telesa do priepustov sa zvyšuje transport pôdy a zeminy do jazera. Okrem transportu zeminy sa splavuje organický materiál (lístie, konáre, kôra, humus a pod.), ktorý sa po usadení v jazere rozkladá, čím sa voda ochudobňuje o rozpustný kyslík. Všetky tieto okolnosti ovplyvnili fyzikálno-chemické a biologické vlastnosti vody. Voda sa stala úživnejšou, zvyšuje sa množstvo rias a znižuje sa priehľadnosť.

Malé Morské oko Morské oko

Západne od Morského oka vo výške 727 m n. m. leží Malé Vihorlatské jazero, nazývané tiež Malé Morské oko. Jazero má kolísavý stav vodnej hladiny, pričom hfbka jazera kolíše od 2,5-4 m. Jazero je napájané prameňom, ktorý pri budovaní zvážnice bol sčasti zavalený. Zvláštne je i to, že pri stálom prítoku vody jazero nemá povrchový odtok. Severne od Motrogonu sa nachádzajú ďalšie jazerá. Najvýznamnejšie z nich je jazierko Kotlík, ležiace vo výške 850 m n. m. Plocha jazera je do 2-3,4 ha, hĺbka kolíše od 0,5-2 m. Hladina vody kolíše v závislosti od klimatických podmienok. Jazierko Kotlík je hodnotné z faunistického hľadiska bohatým výskytom mlokov.

Pramienok v jeseni

Ďalšie jazerá sa nachádzajú v severnej časti CHKO a sú v rôznom stupni zániku. Najvýznamnejšie z nich je zanikajúce jazero Podstavka s výmerou 1,6 ha, ohraničené andezitovými svahmi. Maximálna hfbka pôvodného jazera bola 21 m. Povyše Podstavky je ďalšie zaniknuté jazero - rašelinisko Hypkania s výmerou 2,3 ha, ktoré malo maximálnu hfbku 10,8 m. Vývojovo najmladší slatinno-rašelinný typ je Ďurova mláka. Na ploche rašeliniska je celý rad slatinných a rašelinných spoločenstiev, ktoré majú z fytocenologického a fytogeografického hľadiska veľký význam. Okrem uvedených jazier sa v pohorí Vihorlat nachádzajú mnohé ďalšie, ktorých vonkajší obrys je už ťažko rozoznateľný a proces ich zániku možno pokladať za ukončený. Dominantou centrálnej časti CHKO Vihorlat je Chránený prírodný výtvor Sninský kameň, ktorý sa mohutne vypína nad severným okrajom Morského oka. Sninský kameň je vyvrelinový andezitový skalný útvar, ktorý sa skladá z dvoch stolových formácií vo výške 1005 m n. m. Jeho vznik spadá do obdobia periglaciálnej klímy, počas ktorej prebiehalo intenzívne mechanické zvetrávanie a silná svahová modulácia. Úpätie Sninského kameňa tvoria kamenisté sutinové plytké pôdy. Skalné bralá sú sprístupnené železnými schodíkmi so zábradlím. Chránený prírodný výtvor Sninský kameň je súčasťou náučného chodníka Morské oko - Sninský kameň - Sninské rybníky a poskytuje návštevníkom zaujímavý panoramatický pohľad na lesné komplexy Vihorlatu.