Živočíšstvo :

Živočíšstvo :
hmyz , obojživelníky a plazy , vtáky a cicavce
Fúzač alpský

Územie Vihorlatu, aj keď tvorí menší orografický celok, sa vyznačuje rozmanitou, zoogeograficky a ekologicky zujímavou faunou typickou pre Západné Karpaty, a preto má významné miesto v systéme zoologicky významných chránených častí prírody na Slovensku. V územiach chránených zákonom sa poskytuje ochrana celému živočíšnemu spoločenstu bez ohľadu na to, či sú, alebo nie sú uvedené v zozname chránených živočíchov. Základná sieť maloplošných chránených území (MCHÚ) so zoologickým významom je v CHKO Vihorlat zväčša už vytvorená. Najcennejšia zložka fauny bezstavovcov sa viaže na rozsiahle bukové porasty, preto sa chránia najmä staré a pôvodné pralesovité časti lesa.

Hmyz :

Bystruška fialová

Vyskytujú sa tu vzácne fuzáče, ako fuzáč alpský (Rosalia alpina), fuzáč Strangalia thoracica - veľmi vzácny východokarpatský druh a iné. Osobitnú pozornosť treba venovať ochrane xerotermných lesostepných biotopov, ktoré sa zachovali v okolí Kusína a Remetských Hámrov. Žijú tu zaujímavé a faunisticky významné druhy bezstavovcov (mäkkýše, bzdochy, sieťokrídlovce, chrobáky, motýle a iné). Tieto biotopy sú z celého územia Vihorlatu najzraniteľnejšie. Sú ohrozené najmä zalesňovaním, pastvou, vypaľovaním, chemizáciou a pod. Nemôžeme poukázať na všetky významné typy biotopov CHKO Vihorlat. Treba pripomenúť, že z hľadiska výskytu bezstavovcov majú často význam aj menšie plochy, enklávy pôvodnej vegetácie a iné mikrolokality. Na území Vihorlatu žijú viaceré zákonom chránené druhy bezstavovcov. Z radu chrobákov je to bystruška kožovitá (Carabus coriaceus), bystruška fialová (Carabus violaceus), bystruška potočná (Carabus variolosus), bystruška vráskavá (Carabus intricotus) a iné. Z ďalších druhov sú to: fuzáč veľký (Cerambyx cerdo), roháč obyčajný (Lucanus cervus). Z radu blanokrídlovcov tu žijú viaceré druhy čeľade včelovitých, ako je čmeľ zemný (Bombus terrestris) , čmeľ hájový (Bombus lucorum), čmeľ skalný (Pyrobombus lapidarnis) a iné. Z radu motýľov vidlochvost ovocný (Iphichides podalirius) a vidlochvost feniklový (Papilio machaon). Na území Vihorlatu sa zistilo 25 druhov chránených bezstavovcov. Bol tu opísaný celý rad faunisticky významných a nových druhov bezstavovcov pre vedu, ako aj pre územie Slovenska. Takými sú napríklad z dvojkrídlovcov trúdovka Eristalis stackelbergi - nový druh pre vedu, pestrica Brachyopa feruginea - nový druh pre SR, z chrobákov drobčíky Atheta britanniae a Atheta paracrasicornis - nové pre SR, z motýľov sivkavec Apamea talosi - nový druh pre SR a ďalšie. Fauna bezstavovcov je na území CHKO Vihorlat druhove pestrá, zaujímavá, významná a zaslúži si pozornosť a ochranu.

Obojživelníky a plazy :

 Ryby, obojživelníky a plazy zaraďujeme medzi stavovce. V CHKO Vihorlat žije z chránených druhov stavovcov 1 druh kruhoústovcov, 1 druh rýb, 7 druhov obojživelníkov a 5 druhov plazov. V hlavných podhorských a horských potokoch Vihorlatu žijú okrem chránených druhov mihule a hrúza i ďalšie ohrozené, i keď nechránené druhy rýb, ako napr. plž zlatistý (Sabanejewia aurata). Nebezpečenstvo pre život v potokoch znamená najmä eutrofizácia a saprobizácia vôd odpadmi zo živočíšnej výroby, splachovanie priemyselných hnojív, z priemyslu a znečistenia komunálnym odpadom.

Užovka obyčajná Užovka stromová Rak riečny

    V horných tokoch, ešte neznečistených môžeme pozorovať vzácne vydru riečnu (Lutra Iutra). V hlinených brehoch potokov hniezdia malé kolónie brehule obyčajnej (Alcedo atthis). Na živočíchy mimoriadne bohaté sú najmä prechodné spoločenstvá na rozhraní lesov a pasienkov alebo lúk. Z obojživelníkov v tomto prostredí žije mlok veľký (Triturus cristatus), rosnička zelená (Hyla al borea) a ropucha obyčajná (Bufo bufo). Z plazov sa vyskytuje užovka stromová (Elaphe Iongissima a vzácnejšie užovka hladká (Coronella austriaca). V severnej časti CHKO Vihorlat sa môžeme vzácne stretnúť s vretenicou obyčajnou (Vipera berus).

Vtáky a cicavce :

 
Myšiak hôrny
Včelár obyčajný Rybárik obyčajný
   Vtáky a cicavce zaraďujeme medzi stavovce. V CHKO Vihorlat žije chránených 5 druhov plazov, asi 100 druhov vtákov a takmer 30 druhov cicavcov. Na miestach potokov so štrkovým nánosom hniezdi kulík riečny (Charadrilus dubius) a kalužiak malý (Actitis hypoleucos). V povodí rieky Cirochy môžeme sa stretnúť aj s volavkou popolavou (Ardea cinerea) a bocianom čiernym (Ciconia nigra). V predhorí Vihorlatu sú rozšírené najmä pasienky s rozptýlenou zeleňou briez. Zo zriedkavejších druhov tu hniezdia dudok obyčajný (Upupa epops) myšiarka ušatá (Asio otus), strakoš veľký (Lanius excubitor) a iné. V hlbších lesoch hniezdia vzácne dravce, hadiar krátkoprstý (Circaetus gallicus) orol krikľavý (Aquila pomarina), včelár obyčajný (Pernis apivorus). V odľahlých skalných útesoch vzácne hniezdi výr skalný (Bubo bubo).
Vlk obyčajný
Osobitnú pozornosť si vyžadujú veľké vzácne mäsožravce Medveď hnedý (Ursus arctos) sa vyskytuje v Iesoch Vihorlatu len ojedinele. V poslednom čase je stále častejší výskyt vlka obyčajného (Canis Iupus), rysa ostrovida (Lynx Iynx) a mačky divej (Fei silvestris). Lesy pokrývajú väčšinu územia CHKO Vihorlat. Zachovanie ich druhového bohatstva je preto hlavnou úlohou ochrany prírody.